ตำแหน่งที่สมัคร:
เงินเดือนที่คาดหวัง:  
Personal Information
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ):  
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ):  
ชื่อ (ภาษาไทย):  
นามสกุล (ภาษาไทย):  
วัน เดือน ปี เกิด:
สถานที่เกิด:
อายุ:
สัญชาติ:
สถานภาพทางครอบครัว:
Contact Information
ที่อยู่:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
ประเทศ:
อีเมล:
โทรศัพท์:
มือถือ:
Education
จาก ถึง ชื่อสถานศึกษา แขนงวิชา ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี / เทียบเท่า
ปริญญาขั้นสูง
อบรม / ดูแลงาน
Special Skills and Attributes
Employment Record
จาก ถึง ชื่อบริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน
Additional Information
คุณสามารถแนบไฟล์ประวัติการทำงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานที่นี่ (pdf หรือ doc เท่านั้น)